top of page
Bratthaugmyra

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Sula Kommune

Beliggenhet: Sula Kommune

Areal: 23,1 daa

Ferdigstilt: 2012

Formålet med planararbeidet er å tilrettelegge for ny tilkomst til skoleområdet som ligger øst for planområdet, også for myke trafikanter. Det etableres snuplass for kollektivtrafikk, samt parkeringsareal for nye Langevåg barneskole, Sula ungdomsskole og Sulahallen. I området bak gymbygget etableres snuplass/korttidsparkering for personbiler.

bottom of page