top of page
Industriområde
Jarnes Aust

Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Torvteigen AS

Beliggenhet: Ålesund Kommune

Areal: 77 daa

Ferdigstilt: 2018

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utviklingen av industrivirksomheten i området. Som følge av dette blir området også regulert til veg, grøntområde, turveg og støyskjerming for eksisterende boligbebyggelse mot øst.

bottom of page