top of page

Oppstart av planarbeid på Sommerro
Iht. plan- og bygningsloven § 12-1, 12-8 og 12-14 varsles oppstart av detaljregulering for gnr/bnr 32/35, 32/36 - Østerveien 4 på Sommerro i Kristiansund kommune. Forslagstiller er Kristiansund kommune.


Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny avlastningsavdeling tilpasset barn og ungdom, boligområde, infrastruktur, friområde/lekeplass og teknisk infrastruktur. Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU) og er i samråd med kommunen vurdert til å ikke være KU-pliktig. Dette ettersom tiltaket i hovedsak er i tråd med overordnede planer, da formålene som ønskes er de samme som overordnet plan, der grensene justeres. Planområdet er hovedsakelig uregulert, i kommuneplanens arealdel har området hovedsakelig formål som offentlig område og fremtidig boligområde.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Innspill som kan ha virkning for planarbeidet kan sendes til Olset AS, innen 08.04.2019. Epost: firmapost@olset.no.


Link til dokumenter i saken:

Planavgrensning Sommerro regulering.

Oppstartsmelding regulering.

Referat oppstartsmøte 22.03.17.


7 views0 comments
bottom of page